دپارتمان آموزش آسیا ارتباط برگزار می کند

ردیفشرح دورهنام دورهمدت دوره (ساعت)مبلغ دوره (تومان)
1دوره تخصصی فیبر نوریمقدماتی
پیشرفته
FTTH
7
7
7
640,000
680,000
680,000
2کارگاه تخصصی تست مهندسی شبکه با دستگاه فلوکCCTT FLUKE164,800,000
3کارگاه کلینیکی نگهداری دیتا سنترTIA-942
DCPH
163,000,000