دراپ کیبل (Drop Cable)

دراپ کیبل (Drop Cable)

در پروژه های  FTTH (Fiber to the Home) از نوع خاصی از کابل های فیبر نوری استفاده می شود که به آنها کابل دراپ یا دراپ کیبل (Drop Cable) می گویند. کابل دراپ، کابلی است که از آن برای کابل کشی فیبر به ساختمان های مسکونی و خانه در داخل و خارج از ساختمان استفاده می...
کابل فیبر نوری OM3 و تفاوت آن با OM4

کابل فیبر نوری OM3 و تفاوت آن با OM4

کابل فیبر نوری OM3 و OM4 دو نوع متداول فیبر از نوع مالتی مد هستند که در شبکه های محلی استفاده می شوند. به طور معمول در شبکه های کابلی بین اتاق های مخابرات و در مرکز داده،  بین رک های اصلی و سوئیچ ها استفاده می شود. هر دو نوع فیبر در نظر گرفته شده از لیزر بهینه...