تست OTDR-دستگاه تست فیبرنوری OTDR

تست OTDR-دستگاه تست فیبرنوری OTDR

تست OTDR چیست ؟ سلامت شبکه شما به کیفیت زیرساخت شبکه شما بستگی دارد، این کیفیت با صدور گواهینامه کامل توسط تکنسین ها یا مهندسین شبکه های فیبر نوری که کل زیرساخت فیبر نوری را تست، تایید و تحویل می‌دهند، انجام می‌گیرد . این گواهینامه تاییدی بر این است که زیرساخت کابل...