پچ کورد فیبر نوری

پچ کورد فیبر نوری

پچ کورد فیبر نوری یا پچ کیبل (Patch cable) کابلی است که دو سر آن به کانکتور فیبر نوری مجهز شده، این کابل دوسر آماده برای ایجاد ارتباط بین دستگاه های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. برای مثال ارتباط بین پچ پنل با تجیزات فعال (ACTIVE) بوسیله پچ کردها صورت می گیرد....